कोरोनाका कारण कुनै पनि परीक्षा नरोकिने

99
sf7df8f}F, #) ebf} . ;~rf/ tyf ;"rgfk|ljlw dGqfnodf d+unaf/ cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf dGqLkl/ifbsf lg0f{o ;fj{hlgs ub}{ k//fi6«dGqL Pj+ g]kfn ;/sf/sf k|jQmf k|lbks'df/ 1jfnL . t:jL/ M rG›snf If]qL, /f;;

काठमाडौँ : अब कोरोना संक्रमणका कारण कुनै पनि परीक्षा नगरोकिने भएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको प्रयोग गरी सबै परीक्षा तथा व्यवसायीक तालिम सञ्चालनको अनुमति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो । योसँगै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

परीक्षासम्बद्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद्, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएको जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षासम्बन्धि मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी तालिम प्रदान गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्ता तालिममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागि हुन पाउने छैनन् ।sunrisekhabar